Palliativ vård

När det inte längre finns botande behandling kan palliativ vård och omsorg vara till stöd, både för dig som är sjuk och för dina anhöriga. Palliativ vård kan ges redan tidigt i sjukdomsskedet och inte bara i livets slutskede.

Den palliativ vården syftar till att förbättra din och dina anhörigas livskvalitet genom att förebygga och lindra lidande. Detta  genom att tidigt upptäcka och lindra symtom som är fysiska, psykosociala, andliga och existentiella. Det palliativa förhållningssättet kännetecknas av helhetssynen på människan genom att stödja individen att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut.

Den palliativa vården är en del av vård- och omsorgsarbetet. Om du bor hemma och har stöd av hemsjukvården, om du är på en korttidsplats eller bor på något av våra boenden så är det teamet runt dig som planerar den fortsatta vården, tillsammans med läkare, dig och dina anhöriga.

I en SIP (samordnad individuell plan) kan du och dina och anhöriga uttrycka era önskemål om hur och var du vill tillbringa din tid. Personalen är bra rustad för att vårda även de svårast sjuka i sin hemmiljö. Och även att ge stöd till anhöriga, både under sjukdomstiden och efter dödsfallet.

Här kan du ladda ned en folder om vårt lokala program för palliativ vård. Den är ett vårt redskap i det dagliga vård- och omsorgsarbetet och ger en gemensam grund för alla yrkesgrupper som är inblandade i vårdarbetet.

Du kan läsa mer om palliativ vård på webbplatserna för Svenska palliativregistret och Nationella rådet för palliativ vård.