Demensvård

Inom Omsorg i Helsingborg arbetar vi i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens lokala vård- och omsorgsprogram vid demensproblematik. Det riktar sig till samtliga yrkesgrupper inom Helsingborgs stad som kommer i kontakt med personer med demensproblematik och med deras anhöriga.

Programmet används som stöd i olika arbetsmoment och vid handledning. Arbetsgången är uppdelad i Reagera, Rapportera, Bedöma, Planera, Genomföra och Utvärdera. Inom varje del får du som medarbetare råd och riktlinjer om hur du ska agera för den enskildes bästa. Du som är medarbetare inom Omsorg i Helsingborg kan läsa mer om de olika delarna på vårt intranät (länken fungerar om du är inloggad inom Helsingborgs stads intranät).

Programmet hjälper dig som personal att reagera tidigt och agera så att du kan ligga ”steget före” i bedömning och insatsplanering för personer med demensproblematik och att förbättra stödet till deras anhöriga. Målet är att vi med ett hälsofrämjande perspektiv på demensproblematiken, ska kunna förebygga, men även förutse och lindra problem som oundvikligen uppstår vid demenssjukdom.

Baseras på lagar och riktlinjer
Vårt lokala program stämmer väl överens med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom som gavs ut i maj 2010. De baseras på de grundläggande värderingar som uttrycks i socialtjänstlagen (2001:453), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som har stöd i regeringsformen och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

De grundläggande värderingar som uttrycks i lagstiftningen innebär att personer med demenssjukdom:

  • ska få sin integritet och sitt självbestämmande respekterat
  • ska få tillgång till insatser på jämlika villkor och att insatserna är lät­tillgängliga
  • ska få sina rättigheter respekterade
  • ska kunna känna sig trygga
  • inte får diskrimineras, till exempel uteslutas från vård och omsorg på grund av kön, etnicitet, ålder eller diagnos.